Algemene voorwaarden

Versie 1.0 – februari 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van LCM Productions, handelende onder de naam LCM Productions, vestigingsadres te Zuidveen aan het adres Overegge 14, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 92997996, hierna te noemen ‘LCM Productions’. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via de website: www.lcmproductions.nl en een exemplaar kan op verzoek worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden’.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten. Mocht u vragen hebben met betrekking tot mijn algemene voorwaarden kunt u hiervoor contact met mij opnemen.

Artikel 1. Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben de volgende woorden en begrippen de daaraan in dit artikel toegekende betekenis.

 1. LCM Productions is een zelfstandige ondernemer die zich ten doel stelt het opzetten van het bouwen van websites, het bouwen van webshops en het verrichten van aanverwante werkzaamheden, één en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon, het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van LCM Productions de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen LCM Productions en Opdrachtgever, een en ander in de meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door LCM Productions en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door LCM Productions ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.lcmproductions.nl.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtwebsite’ verstaan: een in het kader van een opdracht door LCM Productions ten behoeve van Opdrachtgever gebouwde website.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Onderhoudswebsite’ verstaan: een website die, in het kader van een Overeenkomst, door LCM Productions wordt onderhouden ten behoeve van Opdrachtgever.
 8. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan per e-mail
Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en LCM Productions gesloten Overeenkomsten waarbij LCM Productions Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met LCM Productions overeengekomen.
 3. Eigen voorwaarden van Opdrachtgever worden uit- drukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
Artikel 3. De overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met LCM Productions om een aanvraag te doen voor de aangeboden Diensten. LCM Productions zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die naar Opdrachtgever verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van de offerte door Opdrachtgever.
 3. Als LCM Productions een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. LCM Productions kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van LCM Productions, maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij LCM Productions deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door LCM Productions.
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. LCM Productions zal zich inspannen de Diensten naar beste in- zicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. LCM Productions heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal LCM Productions de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de selectie van deze derden zal LCM Productions, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door LCM Productions worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LCM Productions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan LCM Productions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LCM Productions zijn verstrekt, heeft LCM Productions het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat LCM Productions haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij verantwoordelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of
  opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever LCM Productions hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. LCM Productions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een
  behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen LCM Productions en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak met betrekking tot de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert
  geen wanprestatie van LCM Productions op en is voor Opdrachtgever geen grond om de
  Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen LCM Productions en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Wijzigingen geschieden schriftelijk.
Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
 1. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
  niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien LCM Productions goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is
  LCM Productions gerechtigd de nakoming van verplichtingen op te schorten dan wel de
  Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 2. Voorts is LCM Productions bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Artikel 7. Annulering
 1. Opdrachtgever heeft na totstandkoming van de Overeenkomst een bedenktermijn van één (1) week. Indien een tussen Opdrachtgever en LCM Productions overeengekomen termijn meebrengt dat met de werkzaamheden reeds in de eerste week na totstandkoming van de Overeenkomst wordt aangevangen, doet Opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk afstand van dit annuleringsrecht.
Artikel 8. Annulering
 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld.
 2. LCM Productions heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt per bankoverschrijving naar aanleiding van een factuur, of met iDEAL.
 5. Opdrachtgever is bij de totstandkoming van de Overeenkomst gehouden een aanbetaling te doen van 50% van het gehele overeengekomen bedrag.
 6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan LCM Productions mede te delen.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijkt in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere
  ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wekelijke rente
  verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien LCM Productions besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Het staat LCM Productions vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten wanneer Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 7 van dit artikel heeft voldaan.
Artikel 9. Opdrachtwebsite
 1. LCM Productions en Opdrachtgever kunnen een Overeenkomst aangaan met betrekking tot een Opdrachtwebsite die LCM Productions ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt en bouwt. Na totstandkoming van een dergelijke Overeenkomst dient Opdrachtgever binnen twee (2) weken alle informatie en gegevens aan te leveren die LCM Productions nodig heeft om de Opdrachtwebsite te bouwen. Indien Opdrachtgever nalaat om deze informatie en gegevens binnen de overeengekomen termijn aan te leveren, wordt de termijn waarbinnen LCM Productions moet leveren verlengd met evenveel dagen als er verstrijken tot het moment dat Opdrachtgever de gegevens aanlevert.
 2. Nadat LCM Productions een Opdrachtwebsite voor Opdrachtgever gebouwd heeft, zal zij deze aanleveren aan Opdrachtgever. Vanaf het moment van aanlevering heeft Opdrachtgever twee (2) weken de tijd om op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan LCM Productions, waarna LCM Productions de Opdrachtwebsite waar gewenst en mogelijk zal aanpassen.
 3. Betaling van de Diensten door Opdrachtgever wordt pas verschuldigd op het moment van goedkeuring door Opdrachtgever. Met het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn van twee weken wordt de Opdrachtwebsite als goedgekeurd beschouwd.
Artikel 10. Onderhoud
 1. Een Overeenkomst tot onderhoud kan worden aangegaan met betrekking tot een Opdrachtwebsite dan wel een reeds bestaande website van Opdrachtgever. Deze Overeenkomst heeft een looptijd van één (1) jaar.
 2. Een Overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt na het verstrijken van de looptijd automatisch verlengd met een periode van één (1) jaar. Dit geldt op overeenkomstige wijze voor Overeenkomsten tot onderhoud die reeds eerder zijn verlengd.
 3. Opzegging van een Overeenkomst tot onderhoud geschiedt door de opzegging uiterlijk één (1) maand voor de automatische verlenging hiervan kenbaar te maken aan LCM Productions.
 4. LCM Productions is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het buiten haar toedoen aan derden kenbaar worden van wachtwoorden die toegang geven tot op de Hostingswebsite beschikbare informatie.
 5. LCM Productions zal zich inspannen om de voor de Onderhoudswebsite benodigde software up-to-date te houden. LCM Productions is hierbij in sommige gevallen echter afhankelijk van leveranciers of andere derde partijen. LCM Productions is gerechtigd bepaalde updates niet te installeren als dit naar haar oordeel een goede dienstverlening niet ten goede komt.
 6. LCM Productions zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien bepaalde wijzigingen het functioneren van de software wezenlijk (kunnen) veranderen, zal LCM Productions waar gebruikelijk en mogelijk Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en/of hierover overleg voeren met Opdrachtgever
 7. LCM Productions zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en functionaliteiten door te voeren of toe te voegen, maar is niet gehouden gehoor te geven aan dergelijke verzoeken.
 8. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan LCM Productions heeft gemeld en LCM Productions deze schriftelijk heeft goedgekeurd. LCM Productions kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
Artikel 11. Garanties
 1. Hoewel LCM Productions ernaar streeft het best mogelijke resultaat te behalen voor haar Opdrachtgevers, biedt zij geen garanties met betrekking tot de Diensten.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en
  representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. LCM Productions is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Termijnen voor bijvoorbeeld de levering van Diensten kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden deze opgegeven termijnen na te komen, is LCM Productions nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van dergelijke termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is LCM Productions enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. LCM Productions is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar
  ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van LCM Productions, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan LCM Productions om, als een door LCM Productions ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. LCM Productions is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. LCM Productions is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart LCM Productions voor aanspraken van derden, van welke aard
  ook, die verband houden met de Diensten.
 7. LCM Productions kan enkel worden aangesproken vanuit een inspanningsverplichting, nimmer vanuit een resultaatsverplichting.
 8. LCM Productions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. Indien LCM Productions aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van LCM Productions in haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. De aansprakelijkheid van LCM Productions is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien LCM Productions niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LCM Productions.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
Artikel 13. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van LCM Productions, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: niet- nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van LCM Productions zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van LCM Productions, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één (1) maand aan- houdt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal LCM Productions overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die LCM Productions heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens
 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
  waarvan men weet of dient te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. LCM Productions kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 15. Intellectuele eigendom
 1. LCM Productions behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan LCM Productions van gegevens. Opdrachtgever zal LCM Productions vrijwaren tegen elke acte die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. LCM Productions behoudt zich altijd het recht voor om het ontwerpwerk van de Opdrachtgever publiekelijk te delen (sociale media, website, enz.), tenzij overeengekomen zoals vermeld in punt 15.4 van dit document.
 4. LCM Productions behoudt zich het recht voor om het ontwerpwerk te delen op digitale kanalen waaronder sociale media, website, enz. tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een NDA op te stellen tussen hemzelf en LCM Productions, waardoor het recht van LCM Productions om het werk van de klant publiekelijk te delen of te bespreken, vervalt.
Artikel 16. Klachtenregeling
 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan administratie@lcmproductions.nl of telefonisch te melden via 06 11 95 47 90.
Artikel 17. Identiteit van LCM Productions
 1. LCM Productions is bij de KvK geregistreerd onder nummer 92997996.
 2. LCM Productions is per e-mail te bereiken via administratie@lcmproductions.nl of middels de Website www.lcmproductions.nl en telefonisch op 06 11 95 47 90.
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de rechtsverhouding tussen LCM Productions en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen LCM Productions en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, zittingsplaats Meppel.